Bahrain Airshow 2012 - jazz707

A9C-AWL BAe RJ-100 BDF/Royal Flight