Dubai Airport 2005- - jazz707

B-KAF B747-400BCF Dragonair Cargo. 8/2/08.